psik
logo
depozit depozit facebook

Darujte nám 2%

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
     a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku
 4.        2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
     b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom
 5.        Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 6. 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 7. 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas 
 8.     so  zaslaním Vašich údajov  (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 9. 6. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 10. 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 11.     adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 12. 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní
 13.     minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 14. 9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného
 15.     prijímateľa.Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

 

 1. 1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. 2. Vypočítajte si:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku
 3.         2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom
 4.         Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 5. 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 6.     Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si
 7.     vybrali.
 8. 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas    
 9.     so  zaslaním Vašich údajov  (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 10. 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do
 11.     31.03.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 12.     Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 13. 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne
 14.     40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 15. 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu,
 16.     ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

 Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2019:

 

 1. 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného
 2.     prijímateľa je 8 €.
 3. 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v
 4.     prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka
 5.     minimálne 8 € na jedného prijímateľa.


POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019
    (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
    organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že
    poukazuje iba 1% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019
    (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej
    organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%
    z dane (tak ako po minulé roky).
 
 •    ·V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech
 •      1 prijímateľa.
 •    · Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách,
 •      ktorú/é ste si vybrali.
 •    · Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na
 •      poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete
 •      v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 
3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas
    so  zaslaním Vašich údajov  (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad
    (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré
    ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní za rok 2018 (z vyplnenými údajmi o prijímateľovy)

 

 

 Vyhlásenie (editovateľná verzia .pdf)

Potvrdenie o zapaltení dane z príjmov za rok 2018

 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

       

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Daňové priznanie právnických osôb


 
Tlačivá ktoré sa otvoria cez internetový prehliadač sa nemusia zobrazovať správne, preto doporučujeme najpr zvoliť uložiť súbor a potom následne otvoriť z disku vášho PC.Údaje o prijímateľovy :

IČO/SID  42286514
Právna forma  Občianske združenie
Obchodné meno  OBČIANSKE ZDRUŽENIE TULÁK (všetko veľkým !)
Ulica  Železničná
Súpisné/orientačné číslo  1038/15
PSČ  92601
Obec  Sereď

 Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

 

15.2.2019 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2019 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.


Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
VŠETKY PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE AJ NA WWW.ROZHODNI.SKZdroj: www.rozhodni.sk


Pokiaľ vám nejde zobraziť alebo otvoriť nové tlačivá na rok 2018 je potrebné v internetovom prehliadači v záložke História prehliadania (alebo Súkromie) vymazať súbory cookies, vyrovnávaciu pamäť (cash) a stránky v režime offline (alebo dočasné internetové súbory).
Následne refrešnite stránku CTRL+F5.